ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

เนื่องจากการฌาปนกิจสงเคราะห์ อผศ. ได้ทำการปรับปรุงระบบการตรวจสอบยอดการชำระของสมาชิกในเว็บไซต์ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อาจส่งผลให้ข้อมูลของสมาชิกในระบบการตรวจสอบยังไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สามารถเข้าตรวจสอบยอดการชำระในระบบได้
ระหว่างนี้สมาชิกสามารถใช้ช่องทางการตรวจสอบอื่นๆ ได้ที่ หมายเลข 02-3548600 ต่อ
แผนกงานทะเบียน 1 ต่อ 34270 , 34372
- ตรวจสอบข้อมูลการสมัครสมาชิก, ใบตอบรับการเป็นสมาชิก, การเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์, เปลี่ยนแปลงที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์
แผนกงานทะเบียน 2 ต่อ ต่อ 34363
- การขอรับเงินสงเคราะห์, การขาดสมาชิกภาพ, การลาออก, การขอคืนสมาชิกภาพ
แผนกการเงิน ต่อ 34356
- ตรวจสอบการชำระเงิน และการจ่ายเงินกรณีสมาชิกเสียชีวิต และการเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคาร
แผนกบัญชี ต่อ 34357, 34269
- ตรวจสอบการชำระเงิน และการจ่ายเงินกรณีสมาชิกเสียชีวิต และการเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคาร
Facebook : การฌาปนกิจสงเคราะห์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
TikTok : การฌาปนกิจสงเคราะห์ หรือ WVO.CS